Средба со Ромскиот Едукативен Фонд од Будимпешта, Унгарија

На состанокот одржан со претставниците од РЕФ Даниела Стојанова и Сенад Мустафов на 11.02.2019 год. се разговараше за запознавање и претставување на проектот кој  го имплементира Ромскиот Едукативен Фонд од Будимпешта, Унгарија.

 

Проектот има за цел намалување на јазот помеѓу Ромите и не-Ромите во учеството и завршувањето на квалитетно образование преку родово чувствително програмирање, за подобрување на транзицијата на учениците Роми помеѓу образованието и вработувањето и за промовирање на трајни системски промени и десегрегација на образовните системи.

 

Исто така, се разговараше и за идни активности помеѓу Кабинетот на Министерот без ресор и Ромскиот Едукативен Фонд како и нови иницијативи кои се во план да се имплементираат во иднина со Ромски ГО (Граѓански Организации), универзитети и др.