Проекти

Поддршка за имплементација на Стратегијата за Роми во Република Македонија – ИПА 2008 финансиран од ЕУ

Брошури и флаери