Средба помегу Министерот Ахмедовски и Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски

19.02.2018
Денес  е остварена средба помегу Министерот Ахмедовски и Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски . На средбата беа дискутирани можностите за користење на средствата под програма 11 подршка на стратегијата и Декадата на Ромите која е во рамките на Министертсвото за транспорт и врски.

Понатаму беа дискутирани активностите на локалните акциски планови  кој претставуваат голем чекор во исполнувањето на стратегијата и подобрувањето  на Ромите во оваа Општина .

На крајот беше  заклучено дека со зајакната соработка помегу националнта та и локалната власт ке се овозможат конкретни резултати за подобрување на оваа заедница.