Проекти во тек

  • Изградба на нова населба, нови куќи за лицата кои се сместени  во домот АСНОМ односно 21 семејство  кој се без покрив на глава. - Во соработка со  градоначалникот на Кочани
  • Пристапни  патишта до ромската населба  во Љубојно  и Петочна вода – Битола. - Во соработка со градоначалникот на Битола .
  • Реализирање на проект за довод на вода во  Петочна  Вода и Љубојно – Битола . - Во соработка со градоначалникот на Битола.
  • Пристапни патишта до домовите на Ромите во населено место ТРИ БАГРЕМИ.  - Во соработка со градоначалникот на Прилеп .
  • Во фаза е приготвување  на проект  на Ромска наслеба и нивно згрижување-домови  за околу 20 семејства  во населба Циглана – Гостивар .
  • Подготовка на проект на ул. Брсјачка Буна – Шуто Оризари и план  и подготовка  на изгрдба на куки за 20-25 семејства.
  • Проект кој е во постапка  за асфалтирање  на крак од  ул. Стамен Панов – Кочани и изградба на поторен сид на крак од ул . Стамен Панов – Кочани.