ЛИНКОВИ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
www.vlada.mk

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
www.sobranie.mk

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
www.president.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
MINISTRY OF INTERIOR

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
www.mfa.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
MINISTRY OF FINANCES
www.finance.gov.mk

MИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
MINISTRY OF ECONOMY
www.economy.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
www.mtc.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
MINISTRY OF CULTURE
www.kultura.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND PHYSICAL PLANNING
www.moe.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
MINISTRY OF DEFENSE
www.morm.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
MINISTRY OF JUSTICE
www.pravda.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL POLICY
www.mtsp.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
www.mon.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER SUPPLY

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRY OF HEALTH
www.zdravstvo.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
MINISTRY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT